Författare: Pär Johansson

23 juli, 2020
By Pär Johansson Blogg, Nyheter

Kan jag få ersättning om jag ska vittna i domstol?

Det enkla svaret på frågan i rubriken är ja. Om Du kallas att vittna i allmän domstol, d.v.s. tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen har Du rätt till ersättning för resa och för utebliven inkomst, reser Du långt kan Du också få ersättning för uppehälle. Om det är frågan om ett brottmål och åklagaren åberopat vittnesförhöret så är det staten som betalar ersättningen. Om det däremot är någon av parterna i ett tvistemål, eller den tilltalade i ett brottmål, som åberopar vittnesförhöret så är det som huvudregeln den parten som ska betala ersättningen. Om rättsskydd eller rättshjälp beviljats en part så kan detta täcka kostnaden eller en del av den. Domstolen kan även i dessa fall fastställa att ersättning ska betalas ut och hur stor den ska vara.

Har Du rest med egen bil får Du ersättning motsvarande den körda sträckan med 18 kr/mil. Resa med motorcykel eller moped ger lägre ersättning. Om Du åkt med allmänna kommunikationsmedel får Du ersättning motsvarande biljettkostnaden. Det är också möjligt att få traktamente om man varit borta från hemmet under en längre tid. I vissa fall kan det också vara möjligt att få kostnad för boende på hotell, ”i mellanklass”, ersatt.

När det gäller ersättning för utebliven inkomst ersätts det faktiska inkomstbortfallet, staten ersätter dock som mest 700 kr per dag. Om man begär ersättning av en part är det dock möjligt att få en högre ersättning fastställd.

Inte bara vittnen har rätt till ersättning enligt dessa principer, även bl.a. sakkunniga, målsägande och vårdnadshavare till misstänkta under 18 har rätt till ersättning.

Ersättning för resa och uppehälle kan beviljas i förskott. Även en part eller tilltalad som har små ekonomiska medel kan få ekonomiskt bistånd för att inställa sig till en förhandling, detta sker i regeln genom att domstolen bokar en biljett och skickar hem till den som ska ha den.

Den ersättning som utgår är skattefri.

 

// Advokat Per Prené

10 juli, 2020
By Pär Johansson Blogg, Nyheter

Utsatt för brott? Hur kan ett målsägandebiträde hjälpa dig?

Har Du blivit utsatt för ett brott? – det finns hjälp att få!

Det är jättetraumatiskt att bli utsatt för en brottslig gärning oavsett om det är ett inbrott i bilen, en misshandel på väg hem från krogen eller ett sexuellt övergrepp/en våldtäkt. Här kommer några goda råd till Dig som blivit utsatt för ett brott.

Är det möjligt så dokumentera, taa fram mobilen och filma. Ta bilder på den söndriga bilrutan, filma gärningsmannen som springer från platsen eller fota det olämpliga som kommit över internet osv. Dokumentationen hjälper till att fastställa plats, tid, vilka som var där, klädsel på misstänkt m.m. Detta kan få stor betydelse senare.

Självklart ska Du anmäla det hela till polisen så fort som möjligt. Är det pågående brott, t.ex. att misshandeln fortsätter eller att gärningsmannen är kvar på platsen så ring 112, annars ring 114 14 eller gör en anmälan via datorn. Det är viktigt att du är noga när du anmäler och berättar allt du minns. Detaljer som du just nu inte tror är viktiga kan komma att få stor betydelse senare. Anmäl även till ditt försäkringsbolag, du får ut ersättning därifrån i fler fall än vad många tror.

Om du är skadad eller utsatts för sexuellt övergrepp/våldtäkt ta dig till sjukhus för att få skadorna omsedda och dokumenterade. Det finns speciella ”rape-kit” (våldtäkskit) på sjukhusen som används för att säkra spår och användandet av dessa kan vara helt avgörande för möjligheterna att senare få en gärningsman dömd. Berätta för läkaren/sjuksyster vad som hänt. De dokumenterar detta i en journal och även denna kan få stor betydelse för den framtida brottsutredningen.

Fortsätt att dokumentera dina skador. Tänk på att blåmärken och övriga skador i huden oftast syns bättre efter ett par dagar, så dokumentera med bilder. Tänk dock på att börja med att ta bilden på lite avstånd för att sen gå närmare så att man verkligen vet att det är din arm eller din kind som dokumenteras.

Om du är utsatt för ett brott kan du be polisen om ett målsägandebiträde. Det är staten som står för arvodet till målsägandebiträdet. Ett målsägandebiträde är en advokat eller jurist på advokatbyrå som är särskilt lämplig för att hjälpa brottsoffer. Målsägandebiträdet kan hjälpa till med stöd och råd samt sitta med vid polisförhören. Målsägandebiträdet hjälper dig även med att söka skadestånd. Man kan få skadestånd för bl.a. den kränkning det är att bli utsatt för ett brott, för sveda och värk, för kostnader såsom resor till och från sjukhuset, förstörda kläder och liknande, ersättning för förlorad arbetsinkomst om man är sjukskriven, ersättning för vanprydande ärr m.m. Målsägandebiträdet kan hjälpa Dig med att se över skadeståndet i just ditt fall, tänk dock på att spara på alla kvitton och dokumentera söndriga kläder eller glasögon om inte polisen tar de här sakerna i beslag.

Målsägandebiträdet hjälper dig även under rättegången. Du kanske behöver medlyssning vilket betyder att du sitter i ett annat rum och slipper se den misstänkte. Du kan behöva gå in bakvägen för att slippa fotograferna. Du kanske behöver stöd av brottsoffersamordnare eller så behöver du till och med få ett skyddspaket med larm eller skyddade uppgifter. Målsägandebiträdet hjälper också till att framföra skadeståndet och bevaka att det blir utdömt ett rimligt skadestånd.

Det är i första hand den som blir dömd som ska betala skadestånd. Om denne inte har pengar kan du söka pengar från Brottsofferfonden (BROM). Det finns speciella blanketter för detta. BROM är inte bunden av den bedömning i skadeståndsdelen som rätten gjort, de kan ge dig mer eller mindre pengar. De tycker ibland att du bidragit till skadan genom ditt egna agerande och då kan det bli mindre pengar. Det händer också att de tycker att rätten varit snål och lämnar högre ersättning.

Har du blivit utsatt för ett brott och behöver hjälp, tveka då inte att kontakta Centrumadvokaterna. Vi har ett flertal advokater och biträdande jurister som har fått mycket utbildning i att bemöta brottsoffer och som Du kan önska att få som målsägandebiträde.

18 juni, 2020
By Pär Johansson Blogg, Nyheter

Tips inför sommaren!

Nu när det äntligen har blivit sommarväder och semestern står inför dörren så är det en rad frågor som kan dyka upp. Sommaren kommer se annorlunda ut på grund av det rådande läget. 

Om du ska ut och resa är det först och främst viktigast att du kontrollerar dels vad flygbolaget har för villkor och vad din reseförsäkring har för villkor. Detta eftersom att resorna under coronapandemin har visat sig vara tämligen osäkra. Om resan skulle bli inställd är det därför viktigt att du har bokat en resa som du kan få återbetald. Det är också viktigt att kontrollera vad Utrikesdepartementets råd kring resor till olika länder är, eftersom försäkringsvillkor ofta knyter an till detta.

Detta gäller också olika bokade evenemang. Vissa evenemang förbehåller sig rätten att istället för att återbetala ett inställt evenemang så ombokar de biljetten till ett senare tillfälle. Det kan därför vara bra att kontrollera detta i förväg om man i dagsläget väljer att boka något.

Om du tänker semestra i Sverige kan du njuta av vår allemansrätt som ger rätt till att vistas i naturen, sålänge man inte förstör eller stör. Detta gäller då också mark som någon annan äger. Ett viktigt undantag här är dock att man inte får vistas på någon annans tomt, det vi brukar kalla hemfridszon.  Man får alltså inte röra sig hur man vill över någon annans tomt såsom att gå över flera tomter eller trädgårdar för att nå badstranden eller slå upp ett tält i någons trädgård om inte de godkänner det. Om tomtägaren ber en att avlägsna sig måste man göra det skyndsamt, annars kan man göra sig skyldig till hemfridsbrott.

Slutligen så tänk på om det råder eldningsförbud i ditt område innan du grillar, det är alltid så trista böter att få!

Ta hand om er och ha en riktigt skön sommar!

 

// Advokat Sanne Selman

17 juni, 2020
By Pär Johansson Blogg, Nyheter

Sommarnotarie Axel

Vi välkomnar Axel Edling till oss som sommarnotarie under sommaren! Han kommer finnas på andra sidan luren när ni ringer till oss. Axel kommer även bistå de administrativa och juristerna i deras arbete, skriva rättsutredningar och få följa med juristerna och advokaterna på olika uppdrag.

Varför valde du att börja studera juridik?
Jag har alltid varit intresserad av samhället och min omvärld och började därför först läsa freds- och konfliktvetenskap och statsvetenskap. Dock märkte jag efter några år att många av de jobb som egentligen intresserade mig mest i stor utsträckning innehades av jurister, samtidigt som jag också fick upp ögonen för juridiken som det som egentligen formar och förändrar samhället – om statsvetenskapen stod för idéerna så står juridiken för utförandet.

Vilket universitet går du på?
Lunds Universitet

Vad ser du mest framemot med denna sommaren på Centrumadvokaterna?
Jag började på juristprogrammet med ett ganska smalt intresse för framförallt internationell- och förvaltningsrätt och har under grundutbildningen snarare breddat än smalnat av mina intresseområden. Därför ska det bli extra kul att vara på en bred humanjuridisk byrå och jag hoppas få insyn i så många olika områden som möjligt! Förutom en bättre uppfattning om verkligheten utanför föreläsningssalarna ser jag verkligen fram emot att få nya perspektiv på juridiken och framförallt det människonära arbetet.

Fritidsintressen?
Jag har varit väldigt aktiv inom Lunds studentliv vid sidan av mina studier, först i Samhällsvetarkåren och sedan i Kalmar nation där jag bland annat varit Källarmästare och nu sitter i nationens och husstiftelsens styrelser. Utöver det läser jag ganska mycket, följer för många nyhetskanaler och lagar gärna mat och provar ny öl i gott sällskap.

4 juni, 2020
By Pär Johansson Blogg, Nyheter

Vad är skillnaden mellan ringa, grovt och normalgradsbrott?

För att kunna urskilja graden på olika brott inom samma brottstyp har lagstiftaren delat in de allra flesta brott i olika grader. Det finns egentligen inget i lagstiftningen som heter normalgradsbrott utan man benämner det bara som misshandel, rattfylleri eller liknande. Om man behöver understryka att det inte är fråga om ringa eller grovt brott så brukar domstolarna ofta tala om t.ex. misshandel ”av den så kallade normalgraden” eftersom det kan framstå som lite dumt att tala om att någon blivit utsatt för en normal misshandel.

De olika graderna i gradindelade brott har alltid egna straffskalor som överlappar varandra. T.ex. har ringa narkotikabrott en straffskala om böter till fängelse sex månader, normalgraden har fängelse 14 dagar till tre år, grovt brott har fängelse två till sju år och synnerligen grovt brott har sex till tio år.

Vad är det då som gör att ett brott rubriceras som ringa eller grovt, snarare än normalgraden? Det framgår ofta av lagtexten vilka omständigheter som kan göra att ett brott ska rubriceras på ett visst sätt. För vissa brottstyper har det i praxis utvecklats tabeller som man kan ha som bas. Detta gäller t.ex. narkotikabrott och förmögenhetsbrott där man utgår ifrån mängden narkotika eller värdet på det som man kommit över genom stöld eller bedrägeri, eller värdet av den skadade egendomen när det gäller skadegörelse. I andra brottstyper, t.ex. misshandel, kan man inte på samma sätt utgå ifrån tabeller utan måste göra en individuell bedömning. Då kan man titta på sådana faktorer som skadans allvarlighetsgrad, om det varit ett snabbt eller utdraget händelseförlopp, om det använts vapen eller annat tillhygge, om våldet riktats mot någon som har svårt att värja sig o.s.v.

Även när det gäller de brott där det finns tabeller att utgå ifrån kan man väga in andra omständigheter. Om man själ något vars värde är lägre än 1 000 kr så bedöms det som regel som ringa stöld, det som tidigare hette snatteri. Men om det stulna tagits från t.ex. en handväska som någon hängt ifrån sig kan detta betraktas som en stöld av normalgraden även om det stulnas värde är mindre än 1 000 kr bl.a. eftersom det anses vara ett visst intrång i den personliga integriteten.

 

// Advokat Per Prené

22 maj, 2020
By Pär Johansson Blogg, Nyheter

Varför bör man upprätta ett äktenskapsförord?

En handling som kan ge stor betydelse och förebygger ifall det uppstår problem. Äktenskap är för många ett viktigt steg i livet, och det är förståeligt att tankar om framtida skilsmässor inte är det första som kommer upp i huvudet, däremot vad händer egentligen om Ni i framtiden bestämmer Er för att skiljas?

Äktenskapsförordet är ett kontrakt, ett avtal mellan makarna där de kommer överens om vilken egendom som tillhör vem, och vilken som är gemensam (alltså giftorättsgods). Att skriva på ett äktenskapsförord innebär att makarna i förväg överenskommit om vilken egendom som ska exkluderas (undantas) från giftorättsgodset vid en eventuell framtida bodelning. Det är därför viktigt att Ni båda går igenom Er respektive egendom och kommer överens om vilken som för Er är gemensam, och vilken som är enskild egendom.

Allt som inte är enskild egendom anses i svensk lag vara giftorättsgods. Det är ofta här som problem uppstår – har exfrun verkligen rätt till hälften av sommarstugan jag köpte innan vi ens hade träffats? Svaret på den frågan är ja – om Ni inte har ett äktenskapsförord!

Det finns tre krav för att ett äktenskapsförord i Sverige ska anses vara giltigt: det måste vara skriftligt, undertecknat av båda makarna, och ingivet till Skatteverket för registrering. Om något av dessa krav inte är uppfyllt anses avtalet vara ogiltigt. Observera att äktenskapsförord som är upprättade efter den första juni 2019 även måste vara daterade för att vara giltiga.

Äktenskapsförordet, avtalet mellan makarna behöver inte upprättas innan äktenskapet, utan även Ni som varit gifta i 20 år har möjligheten att upprätta ett äktenskapsförord. Det är då giltigt från och med den dag som det ingavs till Skatteverket.

Förebygg  innan det uppstår problem, upprätta ett äktenskapförord, för Ni vet inte hur Ert äktenskap kommer att sluta.

 

//Biträdande jurist Alexandra Nekrassova

15 maj, 2020
By Pär Johansson Blogg, Nyheter

Vad är en framtidsfullmakt?

Tanken med en framtidsfullmakt är att du själv kan utse en person som tar hand om dina angelägenheter i framtiden om du inte längre kan göra det själv på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande. Exempelvis vid avtal om hyra, el, TV-abonnemang, betala räkningar, förvalta banktillgångar eller andra löpande ekonomiska saker.

Visste du att överförmyndarnämnden i din kommun kan ansöka hos tingsrätten om en förvaltare eller god man till dig, när de gör bedömningen att du inte längre kan ombesörja dina egna angelägenheter. Risken finns då att den som utses till god man eller förvaltare för dig, är någon du inte känner eller inte har någon har tillit till.

Genom att upprätta en framtidsfullmakt bestämmer du själv vem som ska ha hand om dina angelägenheter, det kan vara din dotter, son, mamma, pappa eller en god vän till exempel. Du bestämmer vilka uppgifter som fullmaktstagaren har rätt att utföra och vad fullmakten ska omfatta.

Det som många inte tänker på är att ansvaret för till exempel sina föräldrars angelägenheter övertas inte per automatik. Det är därför viktigt att upprätta en framtidsfullmakt i förebyggande syfte så att du får den personen som du önskar.

 

Vi på Centrumadvokaterna hjälper gärna dig att upprätta en framtidsfullmakt!

Välkommen!

 

/ Jur. kand. Martin Walkenfors

7 maj, 2020
By Pär Johansson Hippson, Nyheter

7 goda råd om hästköpet går fel

Att köpa häst ska vara det mest fantastiska Du gör i Ditt liv, däremot kan hästköpet ibland gå fel.

 1. Reklamera. Du måste så fort Du upptäcker att Du är missnöjd ta en kontakt med säljaren och förklara varför Du är missnöjd och vad Du vill att säljaren ska göra åt detta. Du kan t.ex. berätta att Du är missnöjd för att hästen har en lös benbit och att Du vill att säljaren ska operera ut denna på säljarens bekostnad. Om Du missar att klaga, eller klagar för sent, kan Du helt förlora Din rätt att få kompensation av säljaren.

2. Dokumentera. Det är Du som ska visa att det är fel på hästen och att detta fel fanns redan när säljaren hade hästen och det gör Du genom att dokumentera felet. Är det så att hästen är halt så filma när den haltar, har den röntgenförändring se till att visa bilderna på plåtarna för säljaren osv. Om Du inte kan visa exakt vad som är felet är det risk att Du står utan kompensation.

3. Utred. Låt veterinär eller annan kunnig person (detta kan ju vara olika beroende på vari felet består) undersöka och utreda felet. Det är Du som köpare som ska visa om det här felet är övergående eller bestående. Det är köparen som har ett ansvar att presentera tillräckligt med utredning för att en domstol ska förstå att om hästen har ett fel som kan åtgärdas (avhjälpande) eller om hästen har ett bestående fel som ger rätt att häva köpet.

4. Läs kontraktet. Det kan låta enkelt, det är däremot viktigt att se vad Ni parter faktiskt har avtalat om. Har Du köpt hästen som en tävlingshäst i hoppning kan Du ställa mycket högre krav på hästen än om Du köpt en promenadhäst till exempel.

5. Titta i annonsen. Hur har säljaren marknadsfört hästen och vad har utlovats i annonsen? Innehållet i annonsen kan fylla ut ett mindre bra kontrakt och kan hjälpa Dig att samla bevisning om att hästen inte är i avtalat skick.

6. Begränsa kostnaderna. Om det blir en tvist och Du inte kan använda hästen som tänkt är det viktigt att Du tänker på att begränsa hästens kostnader. Det är inte säkert att Du får ersättning för alla kostnader för hästens uppehälle om Du inte är försiktig med utgifterna. Om hästen bara får gå i hage i avvaktan på att tvisten reds ut behöver den kanske inte skor om den klarar att gå barfota. Hästen som bara vilar kanske inte behöver stå i box utan kan gå på lösdrift. Detta passar inte alla hästar, däremot är det viktigt att Du som köpare tänker över hur kostnaderna kan begränsas och att Du kan motivera de kostnader som blir kvar.

7. Försök hitta lösningar. Inte minst för hästens skull är det viktigt att Du försöker att hitta lösningar på den uppkomna situationen. Även om Du känner Dig lurad kan det vara bättre att ta emot mindre ersättning, än att tvista i domstol under en lång tid som resulterar med höga kostnader.

Det bästa är självklart att förebygga tvister genom att undersöka både häst och säljare innan Du slår till. Om det ändå går fel och Ni inte hittar lösningar, anlita en advokat som kan hästjuridik, ofta kan Du få hjälp med kostnaderna via Din hemförsäkring.

 

// Advokat Eva Johansson

7 maj, 2020
By Pär Johansson Blogg, Nyheter

Råd till företag i Coronatider

Tänk på att sluta i tid så att Du inte blir personligen ansvarig för det företaget tagit på sig.

Nu i Coronatider är det många företag som har det kämpigt. Det finns en del statliga stöd att söka som säkert kommer att hjälpa många, men för att Du inte ska riskera hela Din privata förmögenhet när Ditt bolag har det kämpigt är det viktigt att Du tänker efter och avslutar Ditt företag i tid om det går dåligt, även om Du har ett aktiebolag.

Väldigt många som driver ett AB tror att de är helt skyddade om företaget går dåligt. Detta är inte sant. Om företaget går så dåligt att Du kan misstänka att halva aktiekapitalet är förbrukat, då måste Du vidta åtgärder för att inte bli personligen betalningsansvarig för aktiebolagets förpliktelser.

Observera att det räcker med att det går så dåligt att Du kan misstänka (det är ett mycket lågt krav) att aktiekapitalet är förbrukat till hälften, för att Du ska behöva vidta åtgärder. I det läge som råder nu, där de allra flesta företag har svårigheter, behövs inte mycket för att Du ska misstänka att Ditt företag har problem med aktiekapitalet. Speciellt de bolag som inte har mer än 25 000 kronor i aktiekapital hamnar mycket lätt i ett läge där detta kan misstänkas.

För slippa svara för bolagets skulder själv ska Du så fort det kan misstänkas att aktiekapitalet är på väg att förbrukas kalla till en extra bolagsstämma och besluta om att det ska göras en kontrollbalansräkning. I denna får man värdera vissa saker, t.ex. varulagret, på ett mera generöst sätt än i den ”vanliga” balansräkningen. Om Du vid upprättandet av kontrollbalansräkningen (den ska granskas av revisorn om bolaget har sådan) kommer fram till att det inte är något problem med aktiekapitalet kan Du driva företaget vidare, men fortsätta att vara uppmärksam på aktiekapitalet. Om Du kommer fram till att aktiekapitalet är förbrukat till hälften eller mer, måste Du vidta åtgärder. En ny bolagsstämma måste besluta om ifall bolaget ska träda i likvidation eller om bolaget ska drivas vidare i maximalt 8 månader med målet att under tiden återställa aktiekapitalet.

Inom dessa 8 månader måste Du göra en ny kontrollbalansräkning och se hur Du lyckats arbeta med aktiekapitalet. Om Du lyckas återställa kapitalet tar bolagstämman ett beslut på att aktiekapitalet är fullt återställt och bolaget kan drivas vidare. Observera att det då krävs att hela aktiekapitalet är återställt. Om kontrollbalansräkningen visar att aktiekapitalet ännu inte är fullt återställt måste bolagsstämman fatta beslut om likvidation. Om inte driver Du härefter bolaget vidare med fullt personligt betalningsansvar.

Det här involverar en hel del svåra frågor och det är viktigt att ta hjälp och se till att vidta de här åtgärderna med bl.a. kontrollbalansräkning när det går dåligt. Missar Du detta kan Du fullt ut bli ansvarig för bolagets förpliktelser och det betyder ofta att hela Din privata ekonomi raseras om det går dåligt för företaget.

Det är inte lätt att driva företag, men det är ofta ännu svårare att veta när det är tid att sluta. Ta hjälp så att Du är fullt medveten om vilka risker Du tar när Du försöker rädda Ditt företag i den här extra ordinära situationen som vi har just nu.

 

//Advokat Eva Johansson

30 april, 2020
By Pär Johansson Blogg, Nyheter

Hur går en bouppteckning till?

Mitt i allt sorg efter min pappa kommer oerhört mycket papper – vad ska jag göra? Vad är det jag ska börja med?

När en person avlidit är man skyldig att upprätta en bouppteckning som ska skickas till Skatteverket för registrering. Bouppteckning är en handling som innehåller uppgifter om den avlidne, om dödsbodelägare och om eventuella testamentstagare. Bouppteckningen ska även innehålla en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder och i förekommande fall över efterlevandes tillgångar och skulder.

Det är dödsbodelägarna, d.v.s. arvingarna, som ansvarar för upprättandet av bouppteckning. Dödsbodelägarna har tre månader på sig att göra en sammanställning av uppgifterna ovan och hålla en bouppteckningsförrättning. Förrättningen är en sorts sammanträde där alla dödsbodelägarna närvarar, då man går igenom den avlidnes tillgångar, egendom och skulder. Det är en känslig dag och kanske lite konfliktfylld, däremot är syftet med förrättningen att ge dödsbodelägarna möjlighet att bevaka sina rättigheter, så att inga tillgångar som kan påverka deras arv missas i bouppteckningen. Efter bouppteckningsförrättningen har dödsbodelägarna en månad på sig att skicka den upprättade färdiga bouppteckningen till Skatteverket för registrering.

Svårigheter att upprätta en bouppteckning kan variera beroende på bland annat familjekonstellationer, vilken egendom den avlidne har, hur mycket skulder dödsboet har och vilka familjerättsliga dokument den avlidne upprättade under sin livstid. Sorgen efter den avlidne kan också försvåra situationen och gör det mer komplext än nödvändigt. Vår rekommendation är därför att man vänder sig till en advokatbyrå för att få hjälp med upprättandet av bouppteckning. Vi på Centrumadvokaterna kan bland annat hjälpa er med följande:

 • Ta hand om (förvalta) dödsboets egendom
 • Informera samtliga dödsbodelägare om dödsfallet
 • Ta kontakt med banken och begära ut erforderliga handlingar
 • Ta hand om dödsboets post
 • Säga upp olika abonnemang, t.ex. telefonabonnemang, tidningsprenumerationer
 • Betala dödsboets räkningar från dödsboets medel
 • Upprätta deklaration
 • Delge ev. testamente
 • Undersöka om det finns äktenskapsförord eller samboavtal
 • Undersöka om den avlidne har lämnat gåvor av särskild karaktär under sin livstid
 • Undersöka om den avlidne har eget företag eller t.ex. pensionsstiftelse, som behöver drivas av någon annan eller så småningom behöver likvideras
 • Undersöka om det finns innestående lön som kan betalas ut, innestående pension eller liknande
 • Undersöka om det finns försäkringsersättning som ska betalas ut t.ex. olycksfallsförsäkringar
 • Kalla till och hålla i bouppteckningsförrättning
 • Upprätta bouppteckning
 • Göra ev. ändringar i bouppteckning efter bouppteckningsförrättning
 • Ge in bouppteckning till Skatteverket för registrering

Ja, det är mycket som behöver göras, och det finns lagbestämmelser som styr ramen för processen och reglerar tidsfristerna för olika åtgärder.

I vissa fall har dödsbodelägarna en god kännedom om dödsboet och kan därför få fram nödvändiga uppgifter till bouppteckning utan större svårigheter. Så vi behöver inte hjälpa till med alla nämnda åtgärder ovan, utan vi hjälper dödsbodelägarna med det som behövs i varje enskilt fall.

Det handlar således inte bara om att upprätta ett dokument, utan man behöver också kunskaper om ämnet och om regelverket för att processen ska gå rätt till och för att bouppteckning ska kunna upprättas på ett korrekt sätt. Därför rekommenderar vi dig alltid att vända dig till en advokatbyrå för att få svar och hjälp med dina juridiska frågor. 

 

// Jur. Kand. Saja Sulaiman Bseiso

Scroll to top