Förvaltningrätt

Förvaltningsrättsliga frågor rör rättsområdet mellan samhället (myndigheter) och dess individer (fysiska eller juridiska personer). Det kan vara alltifrån att barn omhändertas enligt lagstiftningen om LVU (lagen om vård av unga) till att djur omhändertas enligt djurskyddslagen.

Huvudregeln inom förvaltningsrätten är att man såsom privatperson inte skall behöva juridisk hjälp för att driva sin process eftersom rätten skall hjälpa till med att lösa ev. oklarheter genom processledning. I vissa fall är det dock trots allt svårt för en privatperson att på bästa sätt driva sin sak själv, inte minst för att man har ett stort känslomässigt engagemang.

På Centrumadvokaterna har vi goda kunskaper inom förvaltningsrätt.  Vi blir regelbundet förordnade av Förvaltningsrätten för att hjälpa till när det gäller omhändertagna barn, missbrukare som skall beredas tvångsvård, psykiskt sjuka personer som skall beredas tvångsvård och vid omprövningar av rättspsykiatrisk vård. I dessa fall bekostar staten vårt arvode och den som vi är förordnade för slipper att betala själv. I andra fall uppträder vi såsom ombud t.ex. i bygglovsärenden, ärenden enligt djurskyddslagen och vid ärenden om indragning/omprövning av sjukersättning. I dessa fall får den som anlitar oss som regel själv svara för vårt arvode.

Vanliga frågor:

Har jag rätt till juridiskt ombud i förvaltningsrättsliga frågor?

I tvångsmålen har man rätt till ett kostnadsfritt ombud som utses och bekostas av staten. Detta gäller för bl.a. rättegångsbiträden och gode män, och offentliga biträden i LVU, LPT och LVM-mål (s.k. tvångsmål). I andra förvaltningsrättsliga ärenden är huvudregeln dock att man inte får ersättning för ett ombud, eftersom myndigheter och förvaltningsdomstolar har en processledningsskyldighet. Dock finns det inte något hinder för dig som privatperson att på egen hand anlita en jurist eller advokat att föra din talan i processen i förvaltningsrätten.

Scroll to top