Familjerätt

Vårdnad, boende respektive umgänge
När två personer inte längre kan leva tillsammans blir det ofta diskussioner om hur barnen skall bo. Man skall då utgå ifrån vad som är bäst för barnen när man skall bestämma var barnen skall bo och hur umgänget skall vara med andra föräldern. Tidigare var det mycket svårt att få ensam vårdnad om barn, men på senare tid har situationen ändrats något. Det är t.ex. framöver lite svårare att få gemensam vårdnad om föräldrarna har samarbetssvårigheter och man betonar mer den riskbedömning som skall göras innan vårdnad och boende bestäms. Man måste här skilja på den juridiska vårdnaden och den faktiska vården om barnen. Den juridiska vårdnaden handlar om vem som får bestämma vid större beslut såsom i vilken skola barnen skall börja, när man skall ansöka om pass, vilken läkarvård barnen skall ha m.m. Den faktiska vården handlar om vardagliga kontakten med de beslut som den innebär, såsom vilka kläder som skall köpas och vilken mat barnen skall äta.

Den juridiska vårdnaden om barnen har inget att göra med hur barnen skall träffa andra föräldern. Detta regleras via umgänget!

Det är möjligt att ha ett mycket omfattande umgänge även om man inte har vårdnad om barnet.

Gemensam vårdnad innebär inte med automatik att boendet skall vara växelvis, även om det är möjligt att ha det på det sättet.

Det är viktigt att man förstår denna skillnad så att man verkligen processar om rätt saker.

Vad gör jag vid tvist?
Kommunen är skyldig att erbjuda alla föräldrar samarbetssamtal om de inte kan enas om hur vårdnaden om barnen skall vara och var barnen skall bo. Om man kan enas under dessa samarbetssamtal skrivs avtal som får samma giltighet som en dom i tingsrätten.

Om samtalen inte leder någonstans återstår att väcka talan i tingsrätten.

Om man skall ha gemensam vårdnad om barnen, kräver detta att föräldrarna kan samarbeta, i vart fall i viktigare frågor som rör barnen.

Föräldrarna måste dessutom kunna lämna information till varandra om saker som rör barnen. Skall man dessutom ha ett växelvis boende ställs ännu högre krav på föräldrarnas förmåga att samarbeta och det krävs dessutom att föräldrarna inte är bosatta allt för långt ifrån varandra.

Vid växelvis boende utgår inget underhållsbidrag så föräldrarna måste också kunna samarbeta gällande det ekonomiska.

Kan föräldrarna inte enas om barnets vårdnad kan frågan prövas i domstol. Vi kan hjälpa Dig dels med att skriva ett avtal om Ni är ense, dels med processen i rätten om Ni inte kan enas. I dessa frågor kan man nästan alltid erhålla hjälp med kostnaden via rättshjälp eller rättsskydd.

Det är som regel inte möjligt att göra en kostnadsuppskattning utan att ha haft ett personligt möte med Er. Kontakta oss för ytterligare konsultation. Vi förmedlar rättsskydd och rättshjälp!

Scroll to top