Search results for: framtidsfull,akt

10 april, 2018
By centrum advokaterna Blogg

Framtidsfullmakt

Reglerna för framtidsfullmakt infördes den 1 juli 2017. Tanken med en framtidsfullmakt är att du kan utse en person som tar hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande.

Continue reading

14 januari, 2017
By admin_jonas Blogg, Okategoriserade

Framtidsfullmakter

Många människor oroar sig över vad som skulle hända om de
genom t.ex. sjukdom eller en olyckshändelse skulle bli oförmögna att ha hand om
sin ekonomi och fatta egna beslut, i en juridisk mening. Continue reading

21 januari, 2019
By centrum advokaterna Blogg

Ordlista del 4 – avtalsrätt

Den här veckan presenterar vi en kort förklaring till olika typer av avtal och några centrala ord inom avtalsrätt.

Avtal/rättshandling En muntlig eller skriftlig överenskommelse mellan två eller flera fysiska eller juridiska personer.
   
Arvskifte En handling som visar hur arvet har skiftats mellan dödsbodelägarna, d.v.s. vem fick vad av en avlidens tillgångar i arv.
   
Borgenär Fordringsägare, d.v.s. den person som har fordran mot någon annan (gäldenär).
   
Bodelningsavtal En handling som upprättas mellan makar vid skilsmässan eller mellan samborna vid förhållandets upplösning avseende fördelning av deras gemensamma egendom och skulder.
   
Framtidsfullmakt En person (fullmaktsgivare) utser en eller flera personer (fullmaktstagare) att i framtiden tar hand om fullmaktsgivaren angelägenheter när denne inte längre själv kan göra detta p.g.a. fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande. En framtidsfullmakt är ett privat alternativ till god man och förvaltare.
   
Formalavtal En överenskommelse som inte blir giltigt om det inte träffats enligt ett visst bestämt form, t.ex. avtal om köp av fastighet.
   
Fullmakt En handling som ger en person behörighet att företräda fullmaktsgivare eller vidta åtgärder för dennes räkning.
   
Fullmaktsgivare En person som upprättar en fullmakt.
   
Fullmaktshavare/fullmäktige En person som får fullmakt.
   
Gäldenär Den person som är skyldig någon annan (borgenär) pengar, d.v.s. har skuld till borgenär.
   
Kompanjonsavtal Ett avtal som tecknas mellan de som är delägare i ett aktie- eller handelsbolag. Syftet med avtalet är att det, redan när man startar företaget, ska finnas regler för delägarna, t.ex. hur man hanterar vinsten, hur man göra om någon vill lämna bolaget, hur bolaget ska värderas i dessa situationer, vad som händer vid osämja mellan delägarna eller till och med om någon av dem avlider.
   
Konsensualavtal En överenskommelse som blir bindande oavsett om den träffats muntligt eller skriftligt.
   
Pacta Sunt Servanda Ett latinskt uttryck som betyder avtal ska hållas.
   
Realavtal Ett avtal blir först bindande när ena parten uppfyller sin del av avtalet, t.ex. köp av bussbiljett eller tågbiljett.
   
   
Rättshandlingsförmåga/rättslig handlingsförmåga/rättshabilitet En fysisk eller juridisk person rätt att agera med rättsligt bindande verkan. Personen kan agera själv eller genom ombud. Varje person har rättshabilitet förutom omyndiga personer, personer som lider av psykisk störning, personer som har förvaltare eller personer som är i konkurs.
   
Samboavtal Ett avtal mellan samborna om hur deras bostad, bohag och annan egendom ska fördelas mellan dem när samboförhållandet upphör.
   
Skuldebrev En ensidig skriftlig utfästelse från gäldenären (låntagaren) gentemot borgenären (långivaren) om att betala tillbaka ett visst belopp. Skuldebrevet är alltså ett dokument eller bevis på ett lån mellan borgenären och gäldenären.
   
Äktenskapsförord Ett avtal mellan makar eller blivande makar om egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskild egendom eller giftorättsgods.
Scroll to top