7 januari, 2020
Blogg Kommentarer inaktiverade för Godmanskap eller förvaltarskap – eller framtidsfullmakt?

Godmanskap eller förvaltarskap – eller framtidsfullmakt?

En god man har i uppdrag att ta hand om en annan persons egendom, bevaka dennes rättigheter eller sörja för dennes person, om personen ifråga inte kan göra så på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande. Den gode mannens befogenheter framgår av 11 kap. 4 § Föräldrabalken (FB). Ansökan om god man görs hos tingsrätten, som anordnar godmanskapet efter huvudmannens behov. Prövningen av huvudmannens hjälpbehov görs utifrån läkarintyg och yttrande från överförmyndarnämnden.

Som framgått ovan så delas godmanskapet upp i tre delar. Sörja för huvudmannens person innebär t.ex. att gode mannen ser till att huvudmannen har ett bra boende och att huvudmannens sociala kontakter tillgodoses. Bevaka rätt innebär att gode mannen hjälper huvudmannen med t.ex. att ansöka om stöd som huvudmannen är i behov av, eller att hantera avtalsrelaterade situationer. Förvalta egendom betyder att den gode mannen sköter huvudmannens ekonomi vilket kan innebära att betala räkningar eller planera dennes budget. Den gode mannen har behörighet att fatta beslut rörande den dagliga hushållningen utan att samtycke från huvudmannen inhämtas. Men vid mer omfattande beslut eller större åtgärder måste den gode mannen inhämta ett sådant samtycke. I vissa fall när samtycke inte kan inhämtas, på grund av t.ex. sjukdom, är gode mannen behörig att agera utan huvudmannens samtycke men enbart under förutsättning att agerandet omfattas av gode mannens förordande och agerandet är till huvudmannens bästa. Godmanskapet förutsätter alltså att huvudmannen kan samarbeta med den gode mannen i tillräcklig omfattning så att gode mannen kan hjälpa huvudmannen på bästa möjliga sätt.

Om ett godmanskap inte är en tillräcklig åtgärd för att den enskilde ska kunna ta hand om sig själv och sin egendom, eller inte samtycker till åtgärder som bedöms vara nödvändiga för den enskilde, kan det bli aktuellt med förvaltare enligt 11 kap. 7 § FB. Till skillnad från ett godmanskap är förvaltarskap en tvångsåtgärd. Förvaltaren har då samma uppdrag som den gode mannen, men den största skillnaden mellan förvaltare och god man är att förvaltaren kan agera inom sitt förordande utan huvudmannens samtycke. Vid ett förvaltarskap förlorar huvudmannen sin rättshandlingsförmåga, vilket innebär att denne inte kan företa bindande rättshandlingar. T.ex. om huvudmannen skriver under ett avtal blir inte avtalet bindande. Avtalet är i själva verket ogiltigt då det har ingåtts av en part som saknar rättshandlingsförmåga. Förvaltarskapet är alltså en mycket ingripande åtgärd och ska enbart anordnas som en sista utväg, när det inte finns några andra åtgärder som kan uppfylla den enskildes behov. Det är dock viktigt att uppmärksamma att huvudmannen inte blir omyndigförklarad vid ett förvaltarskap, vilket innebär att denne fortfarande kan gifta sig, rösta i allmänna val och bestämma om sjukvårdsbehandling etc. I själva verket går det överhuvudtaget inte att bli omyndigförklarad enligt svensk lag!

Ansökan om godmanskap eller förvaltarskap får göras av huvudmannen själv om denne har fyllt 16 år. Även huvudmannens förmyndare, sambo eller make, eller närmaste släktingar får ansöka om godmanskap eller förvaltarskap för den enskilde.

Efter att ansökan om god man eller förvaltare har inkommit till tingsrätten, förelägger rätten överförmyndarnämnden att inkomma med förslag till god man eller förvaltare, samt göra en utredning kring den enskildes behov. Överförmyndarnämnden letar då efter en erfaren och lämplig person för uppdraget. Det inhämtas sedan ett åtagande från den föreslagna personen. Huvudmannen har möjlighet att träffa personen innan förslaget skickas till tingsrätten, för att samtala och kontrollera att det inte föreligger hinder för uppdraget. Tingsrätten utser ofta också en jurist eller advokat som kan hjälpa den enskilde och föra dennes talan i processen.

Om du inte känner dig bekväm med att ha en god man eller förvaltare, eller inte har ett behov av det i dagsläget, finns möjligheten att säkerställa att din vilja följs om du framöver drabbas av en sjukdom eller liknande omständigheter som resulterar i att du inte kan ta hand om dig själv eller din egendom,  genom att upprätta en s.k. framtidsfullmakt. Du kan läsa mer om framtidsfullmakter här.

Vi på Centrumadvokaterna kan hjälpa dig såväl under processen hos tingsrätten om godmanskap eller förvaltarskap och med upprättande av framtidsfullmakt.

 

//Jur.kand. Saja Sulaiman Bseiso

Scroll to top