Framtidsfullmakter

Framtidsfullmakter infördes i juli 2017. Avsikten är att Du ska kunna utse en person som i framtiden tar hand om Dina angelägenheter när Du inte längre kan göra detta själv pågrund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande.

Framtidsfullmakten börjar gälla när du själv inte längre kan ta hand om dina ärenden och kan gälla både för personliga och ekonomiska angelägenheter.

En fullmakt kan gälla för t.ex. avtal om hyra, el, TV-abonnemang, betala räkningar, förvalta banktillgångar m.m.

Personen som Du utser måste vara 18 år gammal när fullmakten upprättas. Fullmakten skall vara skriftlig, det måste framgå att den är en framtidsfullmakt samt vem eller vilka som är fullmaktstagare. Omfattningen av fullmakten måste specificeras, och om det finns villkor för fullmakten måste dessa framgå.

Fullmakten skall bevittnas av tvåpersoner.

Du kan själv i stor utsträckning styra vad som omfattas av framtidsfullmakten och den Du utser ska agera i enlighet med Dina intressen och så långt det är möjligt samråda med Dig.

En del saker får Fullmaktshavaren aldrig göra ex. ingå äktenskap för Din räkning, bekräfta faderskap och skriva testamente.

Fullmakten träder den i kraft när Du inte längre kan ta hand om de saker som fullmakten omfattar. Fullmaktshavaren avgör när detta inträffar, men Du kan själv sätta ytterligare villkor t.ex. en prövning i tingsrätten.

De ska då pröva om Du är tillräckligt dålig för att fullmakten ska börja gälla. När fullmaktshavaren tycker att fullmakten börjar gälla ska denne underrätta Dina anhöriga om detta.

Hur upprättas en framtidsfullmakt?

När fullmakten ska gälla är Du inte längre kapabel att fatta korrekta beslut, därför är det viktigt att Du redan nu sitter ner tillsammans med en erfaren jurist/advokat och bestämmer hur fullmakten ska se ut, vad den ska omfatta och när den ska börja gälla.

När fullmakten sedan upprättats måste formkraven för undertecknande och bevittning följas för att fullmakten ska få avsedd effekt.

Om Du anlitar någon från en advokatbyrå som ska hjälpa dig att utforma framtidsfullmakter, hjälper de till även med denna del så att Du kan vara trygg med att Din vilja kommer att respekteras när Du inte längre själv kan ta hand om de saker som framtidsfullmakten avser.

Vad är kostnaden för en framtidsfullmakt?

Vår byrå börjar alltid med en konsultation där vi tillsammans går igenom just Din situation så att Du får en individuellt anpassad och upprättad framtids full- makt som verkligen täcker det som är viktigt för just Dig.

Det är alltid svårt att uppskatta kostnaden eftersom alla situationer är olika och alla framtidsfullmakter innehåller olika saker. Ett riktmärke är att det tar 2 – 3 timmar för upprättandet (timkostnad 1 750:-).

Vi träffas minst en gång för att gå igenom vad som behövs i just ert fall. Ni får därefter ett förslag skickat till Er som Ni går igenom i lugn och ro. Därefter hörs vi på telefon för att säkerställa att vi uppfattat era önskemål på ett korrekt sätt och att Ni förstår allt som är skrivit i fullmakten.

Slutligen träffas vi ytterligare en gång på vårt kontor för att underteckna och bevittna fullmakten. Allt för att säkerställa att det verkligen blir helt i enlighet med era önskemål.

Kostnaden för detta ligger vanligen runt 3 500 – 5 000 kronor inkl. moms.

Om vi upprättar två fullmakter vid samma tillfälle, t.ex. för en man och en hustru, med liknande omständigheter blir fullmakt nr 2 betydligt billigare eftersom vi då redan har de flesta uppgifterna som behövs.

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi Er till en juridiskt hållbar och bra framtidsfullmakt.

Scroll to top