framtidsfullmakter

Framtidsfullmakter

Bakgrund

Den nya lagstiftningen om framtidsfullmakt infördes den 1 juli 2017. Tanken med en framtidsfullmakt är att du kan utse en person som i framtiden tar hand om dina angelägenheter när du inte längre själv kan göra detta på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande. En framtidsfullmakt är ett privat alternativ till god man och förvaltare som tidigare varit de enda möjligheterna att lösa de problem som kan uppstå när man inte längre har förmåga att ta hand om sina egna angelägenheter.

Framtidsfullmakten börjar gälla när du själv inte längre kan ta hand om dina ärenden och kan gälla både för personliga och ekonomiska angelägenheter. Exempel på vad fullmakten kan omfatta är avtal om hyra, el, TV-abonnemang, betala räkningar, förvalta banktillgångar eller andra löpande ekonomiska frågor.

Vilka är formkraven för en framtidsfullmakt?

Det finns formella krav som måste vara uppfyllda för att framtidsfullmakten ska vara giltig. Personen som anvisas för att ta hand om angelägenheterna måste vara 18 år gammal när fullmakten upprättas. Fullmakten skall vara skriftlig och det skall framgå att den är en framtidsfullmakt samt vem eller vilka som är fullmaktstagare. Vidare skall omfattningen av vilka angelägenheter som fullmakten omfattar specificeras, likaså om det finns andra villkor för fullmakten. Fullmakten ska bevittnas av två personer och fullmaktstagaren får inte vara en av dessa.

Vad får innehavaren av en framtidsfullmakt göra?

Du bestämmer själv vilka uppgifter som fullmaktstagaren har rätt att utföra med hjälp av framtidsfullmakten. Fullmaktstagaren är även skyldig att agera i enlighet med dina intressen och så långt det är möjligt ska fullmaktstagaren bemöda sig att utföra uppdraget enligt din uttryckliga eller förmodade vilja. I den utsträckning det går ska fullmaktstagaren samråda med dig i viktiga frågor så som boende och köp eller försäljning av egendom.

Vad kan inte omfattas av framtidsfullmakten?

Det finns saker som fullmakten inte får omfatta och exempel på detta är att ingå äktenskap, bekräfta faderskap och upprätta testamente.

När börjar framtidsfullmakten gälla?

Om fullmakten uppfyller formkraven träder den i kraft när Du inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som omfattas av fullmakten. Den som Du har utsett till att ta hand om angelägenheterna avgör när denna tidpunkt inträffar. Du kan själv sätta andra villkor för när fullmakten ska börja gälla, t.ex. kan Du  bestämma att frågan om Du förlorat Din beslutsförmåga eller inte ska prövas av tingsrätten eller att man måste inhämta ett läkarintyg innan bedömningen får göras. Vidare gäller att när fullmaktshavaren gör bedömningen av att fullmakten trätt i kraft så ska Dina anhöriga underrättas om att Du gjort denna bedömning.

Hur upprättas en framtidsfullmakt?

Eftersom Du inte längre är kapabel att fatta egna beslut när framtidsfullmakten ska tas i bruk är det viktigt att Du sitter ner tillsammans med en erfaren jurist/advokat och går igenom hur fullmakten ska se ut, vilka åtgärder den ska omfatta och när den ska träda i kraft.

När fullmakten sedan upprättats måste formkraven för undertecknande och bevittning följas för att fullmakten ska få avsedd effekt. Om Du anlitar någon från en advokatbyrå hjälper de till även med denna del så att Du kan vara trygg med att Din vilja kommer att respekteras när Du inte längre själv kan ta hand om de saker som framtidsfullmakten avser.

Vad är kostnaden för en framtidsfullmakt?

Vi hjälper Dig gärna och vi börjar alltid med att boka in en konsultation där vi tillsammans går igenom just Din situation så att Du får en individuellt anpassad och upprättad framtidsfullmakt som verkligen täcker det som är viktigt för Dig.

Det är alltid svårt att uppskatta kostnaden för att upprätta en framtidsfullmakt eftersom alla situationer är olika och alla framtidsfullmakter innehåller olika saker. Ett riktmärke är att det tar 2 – 3 timmar för upprättandet. Vi träffas minst en gång för att gå igenom vad som behövs i just ert fall. Ni får därefter ett förslag skickat till Er som Ni går igenom i lugn och ro. Därefter hörs vi på telefon för att säkerställa att vi uppfattat era önskemål på ett korrekt sätt och att Ni förstår allt som är skrivit i fullmakten. Slutligen träffas vi ytterligare en gång på vårt kontor för att underteckna och bevittna fullmakten. Allt för att säkerställa att det verkligen blir helt i enlighet med era önskemål. Kostnaden för detta ligger vanligen runt 4 000 – 5 000 kronor inkl. moms. Om vi upprättar två fullmakter vid samma tillfälle, t.ex. för en man och en hustru, med liknande omständigheter blir fullmakt nr 2 betydligt billigare eftersom vi då redan har de flesta uppgifterna som behövs.

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi Er till en juridiskt hållbar och bra framtidsfullmakt.

Vi har sammanställt en PDF som du kan ladda ner här.

Scroll to top