Här har vi samlat de mest vanligaste frågorna som vi oftast får. Om du undrar över något som inte står här eller under våra verksamhetsområden, så är du mycket välkommen att höra av dig till oss.

Vad är skillnaden mellan en jurist och en advokat?

Advokater och jurister utför i grund och botten samma sorts arbete. Det finns dock några skillnader mellan dessa titlar. Kortfattat kan man säga att den största skillnaden är att advokater får företräda misstänkta i brottmål i rollen som offentlig försvarare, vilket jurister inte får. Vem som helst får kalla sig jurist, även om man inte har en juristutbildning, medan en advokat måste vara ledamot av Sveriges Advokatsamfund för att få rätt att kalla sig advokat.

Advokater lyder under strikta etiska regler som ställs upp av Samfundet. Biträdande jurister som arbetar på advokatbyrå lyder under samma regler, under översikt av en advokat. Det är bland annat regler om absolut tystnadsplikt och övrig sekretess. Du kan därför vara försäkrad om att inget av det du berättar till din advokat kommer att föras vidare, om du själv inte vill det.

För att bli intagen till Samfundet måste advokaten avlägga en muntlig examen och genom sitt beteende och sin ställning till så kallade advokatetiska frågor visa att han eller hon är lämplig att bära advokattiteln.

Vad kan en jurist eller advokat göra för mig? När behöver jag ta kontakt med en jurist eller advokat?

En jurist eller advokat kan hjälpa dig med det mesta som handlar om juridik. På Centrumadvokaterna arbetar vi mestadels med familjerätt, migration, brottmål och övrig humanjuridik. Det betyder att vi kan företräda dig inom de flesta frågor. Vi tar uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde, biträde i migrationsrättsliga ärenden, tvångslagstiftningsäreden med mera. Vi kan också hjälpa dig som behöver hjälp med bodelning, vårdnad om barn, testamente, framtidsfullmakt, äktenskapsförord, samboavtal, ekonomiska tvister, och mycket annat. Om du är osäker på om vi kan hjälpa dig med just ditt ärende är det bästa att du kontaktar oss och frågar – det kostar ingenting!

Vi råder dig att kontakta en jurist eller advokat så fort du känner att du behöver rättslig rådgivning, oavsett vad det handlar om. Det är alltid bäst att handla innan situationen eskalerat till en konflikt eller en stämning. Innan dess är det möjligt att förhandla fram en lösning mellan parterna, vilket ditt ombud kan hjälpa dig med, och problemet kan avvärjas innan det gått för långt. Däremot går det så klart inte alltid att undvika en stämning, men då har du ett ombud som är insatt redan från första början!

Hur gör jag om jag behöver juridisk hjälp och inte har ekonomisk möjlighet att betala själv?

Om du behöver juridisk hjälp eller rådgivning finns det i de flesta fallen ekonomisk hjälp att få. Ett sätt att få hjälp med kostnaderna för ett juridiskt ombud är rättsskyddet som finns i de flesta hemförsäkringar. Din jurist eller advokat hjälper dig att ansöka om rättsskydd när ni överenskommit om att han eller hon ska ta på sig ditt ärende och representera dig. Rättsskyddet brukar täcka 75-80% av kostnaderna, men du får själv betala resten plus en självrisk. Tänk på att detta kan bli ganska dyrt, även om försäkringsbolaget går in och täcker merparten av kostnaderna!

Om du inte har en hemförsäkring, eller den av någon anledning inte täcker en tvist, finns även möjlighet till rättshjälp. Rättshjälp innebär att staten går in och täcker en del av dina kostnader, om du kan visa att du inte har ekonomiska förutsättningar till att betala själv. För att få rättshjälp måste du uppfylla vissa ekonomiska krav, såsom att inte ha en årsinkomst på över 260 000 kr. Rättshjälpen har inte, till skillnad från rättsskyddet, en fast självrisk, utan denna fastställs i varje enskilt fall efter de förutsättningar som den som ansöker om rättshjälp har. Har du t.ex. en inkomst som är nära 260 000 kr, kommer du att få betala mer av dina ombudskostnader än om du har en mycket låg inkomst eller är arbetslös eller mycket skuldsatt. Ditt juridiska ombud hjälper dig att ansöka om rättshjälp.

Tänk på att du kan få juridisk rådgivning om du är med i ett fackförbund. Detta får du enklast reda på om du kontaktar facket själv och frågar om deras jurister har möjlighet att hjälpa dig med ditt ärende.

Vad kostar det att anlita en jurist eller advokat?

Det är ofta svårt att kunna lämna ett generellt svar på den frågan. Allt beror på hur omfattande juristens eller advokatens handläggningsåtgärder behöver bli, och hur lång tid som läggs ned på det enskilda ärendet. Det finns ingen bestämd ersättning för alla advokater, däremot har Advokatsamfundet bestämt att den ersättning som en advokat begär ska vara ”skälig”. Det betyder att en advokat inte får ta för mycket betalt för de tjänster han eller hon erbjuder.

Om ditt ärende är klart avgränsat, det vill säga om du och advokaten är överens om exakt vilka åtgärder advokaten behöver vidta för att hjälpa dig i ditt ärende, kan du be advokaten om en kostnadsuppskattning. Om ditt ärende är mer komplicerat kan det dock vara svårt för advokaten att uppskatta framtida kostnader, eftersom det kan vara svårt att förutse vilka handläggningsåtgärder som kan behöva genomföras eller hur ärendet utvecklas rent juridiskt, t.ex. hur en motpart kommer att agera vid en tvist. Advokaten (eller den biträdande juristen) bär däremot ett ansvar att enbart ta betalt för skäliga och nödvändiga åtgärder, och inte låta kostnaderna skena iväg.

Oftast arbetar advokater och biträdande jurister utifrån fasta timtaxor, som du som klient självklart ska bli informerad om innan du och ditt ombud överenskommer om ett uppdrag. Tänk på att advokater och biträdande jurister kan arbeta utifrån olika taxor, då advokater oftast har mer arbetslivserfarenhet och därmed har tillåtelse att ha en högre taxa.

Vad behöver jag bistå advokaten med?

Det är viktigt att du och din advokat har förtroende för varandra. Därför är det bättre för dig att du är ärlig med din advokat från första början, så att det inte uppstår några överraskningar. Tänk på att advokaten inte får avslöja något som du berättat i förtroende om du inte har gett ditt samtycke till det.

Tänk också på att alla advokater arbetar på olika sätt, så om du haft en advokat förut betyder det inte att din nya advokat kommer att handlägga ditt ärende på exakt samma sätt. Advokaten ska alltid anpassa handläggningen till varje enskilt ärende och handla utifrån klientens intressen. Advokatens främsta uppgift är att tillvarata sin klients intressen på ett lojalt sätt och efter bästa förmåga.

Det är också viktigt att du är tillmötesgående till det som advokaten behöver från dig. Om advokaten till exempel vill att du inkommer med några handlingar, är det därför viktigt att du gör ditt bästa för att införskaffa de handlingar som efterfrågats. Advokaten begär inte saker från dig i onödan, så oftast är det avgörande för den fortsatta handläggningen av ditt ärende att du inkommer med det som advokaten vill ha. I vissa fall kan advokaten, med stöd av en fullmakt från dig, inhämta handlingar själv, men det medför en ökad kostnad för dig i och med att advokaten behöver lägga ned arbetstid på att inhämta handlingarna, och det är långtifrån alla handlingar som kan begäras ut av en utomstående, oavsett om den har fullmakt.

Kom ihåg att din advokat har rätt att frånträda det uppdrag han eller hon fått av dig, om advokaten upplever att han eller hon inte kan fortsätta handlägga ditt ärende för att du inte lyder advokatens råd, eller om advokaten anser att du vill hantera handläggningen av ditt ärende på ett sätt som i advokatens ögon inte är till ditt bästa intresse.

Scroll to top