18 mars, 2020
Blogg Kommentarer inaktiverade för Kan jag få smittbärarpenning om jag blivit sjuk i annat EU-land och fått vistas i karantän utomlands på grund av Coronaviruset?

Kan jag få smittbärarpenning om jag blivit sjuk i annat EU-land och fått vistas i karantän utomlands på grund av Coronaviruset?

Som uppföljning på vårt blogginlägg om smittbärarpenning kom det in en del frågor. En intressant fråga var om man kan få smittbärarpenning medan man vistas i annat EU-land.

Frågan om man kan få smittbärarpenning om man vistas i ett EU land och blir sjuk i det landet är inte enkel. Om man är medborgare i en av EU:s medlemsstater och beger sig till en annan medlemsstat för att arbeta, bosätta sig eller bara tillfälligt vistas där garanterar gemenskapsrätten, och särskilt förordning (EEG) nr 1408/71, att man inte förlorar sina socialförsäkringsrättigheter. Men denna lagstiftning ersätter inte medlemsstaternas socialförsäkringssystem, utan den samordnar endast systemen. Så det betyder egentligen att varje enskilt land har ett eget socialförsäkringssystem med lagar och regler, och att det blir värdlandet som kommer ta ställning till en eventuell smittbärarpenning. Detta gäller i vart fall rent principiellt.

Det finns alltså miniminivåer av skydd för socialförsäkringsrättigheter och smittbärarpenning borde vara något som utgår i alla EU-medlemsstater eftersom det finns en gemensam förordning på området. Smittbärarpenning ingår ju i den svenska försäkringen enligt 46 kap. socialförsäkringsbalken, och borde därför ingå i utländska ersättningssystem. Det blir slutligen upp till det enskilda landet att besluta om sådan ersättning när man vistas där. Vilket dessutom kan bli problematiskt om man inte arbetat i det landet utan endast tillfälligt vistats där och alltså inte har försäkringstid att tillgodoräkna i det landet.

När man reser åter till Sverige, kan det eventuellt bli aktuellt att få ut ersättning från det svenska systemet, eftersom man vistats inom EU. Det blir alltså kanske fråga om att eventuellt genom samordning med svenska Försäkringskassan få ut en rätt till ersättning. Frågan är dock komplex och verkar inte på ett tydligt sätt aktualiserats i någon högre utsträckning tidigare. Det är alltså osäkert om Försäkringskassan kommer att utge en sådan ersättning som man i efterhand hävdar att man har rätt till, med stöd av utländskt läkarintyg och att man varit smittad utomlands, inom EU.

Det finns inget entydigt svar på frågan ännu, och möjligen är detta något svenska domstolar har att bedöma i framtiden med tillämpning av EU-rättsliga regler. Det kan nämligen hända att en ersättning som eventuellt inte betalats av ett annat EU-land, då kan krävas in av svenska myndigheter, med stöd av EU-rätten och att man måste ha rätt till någon form av ersättning om värdlandet har nekat en ersättning på grund av att man exempelvis inte har arbetat i det värdlandet. Då har man ju istället försäkringstid i Sverige, och borde vara tillförsäkrad sin EU-stadgade rätt till likvärdiga socialförsäkringsförmåner inom hela EU.

Frågan är som sagt inte enkel, och det kanske krävs att Försäkringskassan gör en översyn av de EU-rättsliga reglerna och utarbetar någon form av internt och externt stöddokument, alternativt att rätten till smittbärarpenning inom EU prövas av svensk domstol.

 

//Advokat Per Prené

Scroll to top