9 mars, 2020
Blogg Kommentarer inaktiverade för Kan en dement person med förvaltare lämna en giltig fullmakt åt ett ombud att överklaga beslutet om förvaltarskap?

Kan en dement person med förvaltare lämna en giltig fullmakt åt ett ombud att överklaga beslutet om förvaltarskap?

Vi har i ett tidigare blogginlägg förklarat skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap, samt under vilka förutsättningar tingsrätten kan fatta beslut om att förordna en god man eller en förvaltare. I det inlägget har vi förklarat att vid ett förvaltarskap förlorar huvudmannen sin rättshandlingsförmåga (rättskapacitet), vilket innebär att denne inte kan företa bindande rättshandlingar. Om huvudmannen exempelvis skriver under ett avtal blir inte avtalet bindande. Det har därför tidigare ansetts att en person som fått förvaltare, på grund av sin bristande rättskapacitet, inte kan lämna en giltig fullmakt till ett ombud med uppdraget att överklaga beslutet om förvaltarskap. Man har då ifrågasatt om huvudmannen, på grund av bristande kognitiv förmåga och beslutsförmåga, verkligen förstår innebörden av fullmakten, eller överhuvudtaget kommer ihåg att han/hon lämnat en fullmakt. Man ansåg att huvudmannen i sådana fall inte fullt ut råder över den fråga som fullmakten avser. Fullmakter utställda av personer som har någon form av demens ansågs därför inte giltiga och personerna kan därför inte anlita ett ombud för att överklaga beslut om förvaltarskap.

Men detta gäller INTE längre. Högsta domstolen har i fredags (2020-03-06) kommit fram till att även personer som har någon form av demens, och på grund av detta fått en förvaltare, ändå kan lämna en giltig fullmakt åt ett ombud för att överklaga ett beslut om förvaltarskap.

Högsta domstolen har konstaterat att rätten till att överklaga beslut om förvaltarskap inte är bunden till huvudmannens hälsotillstånd eller intellektuella förmåga, d.v.s. rätten till att överklaga är inte villkorad av huvudmannens hälsotillstånd eller kognitiva förmåga. Det saknas nämligen lagstöd för ett sådant villkor, det har inte heller varit lagstiftarens avsikt att föreskriva ett sådant villkor i lagstiftningsprocessen. Ett sådant villkor kan inte heller anses var förenligt med rätten till en rättvis rättegång (artikel 6 i Europakonventionen). En persons hälsotillstånd eller intellektuella förmåga ska således inte utgöra ett hinder för personen att överklaga beslut om förvaltarskap. Därmed ska det inte heller vara ett hinder för möjligheten att anlita ombud och lämna en giltig fullmakt till ombudet för att överklaga samma beslut.

Det kan noteras att det inte enbart är huvudmannen, dvs. personen som ställts under förvaltarskap, som har rätt att överklaga. Var och en som enligt lag har rätt att inlämna en ansökan om förvaltarskap till en annan person har rätt att överklaga beslutet. Detta innebär att Överförmyndaren, make, sambo, barn, föräldrar och syskon har även rätt att överklaga beslut om förvaltarskap.

Så svaret på rubrikfrågan är JA. En dement person kan lämna en giltig fullmakt åt ett ombud för att överklaga ett beslut om förvaltarskap.

 

// Jur. Kand. Saja Sulaiman Bseiso

Scroll to top