5 mars, 2020
Blogg Kommentarer inaktiverade för Underhållsbidrag – vad är det? Och hur beräknar man underhållsbidraget för dina barn?

Underhållsbidrag – vad är det? Och hur beräknar man underhållsbidraget för dina barn?

I detta blogginlägg ska vi förklara vad underhållsbidrag är för något och hur man beräknar underhållsbidraget. Det är ganska så krångligt att beräkna underhållsbidrag, och därför är det alltid bra att kontakta en advokat som hjälper Dig med beräkningen och rätten att få ut ett underhållsbidrag avseende Ditt eller Dina barn.

När ett barn bor hos en av föräldrarna ska den föräldern barnet inte bor hos betala för delar av barnets omkostnader. Det är detta som man juridiskt kallar för underhållsbidrag. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Normalt betalas underhållsbidraget ut till boendeföräldern en gång per månad och ska gå till barnets behov och omkostnader. Det avgörande är att barnet bor hos endast en av föräldrarna, om barnet bor växelvis, d.v.s. lika mycket, hos båda föräldrarna utgår normalt sett inget underhållsbidrag. Om det är stora skillnader i inkomster mellan föräldrarna kan det dock även i dessa fall utgå underhållsbidrag. Det har ingen betydelse för underhållsskyldigheten om föräldrarna har gemensam eller ensam vårdnad om barnet.

Ett underhållsbidrag fastställs genom avtal eller dom. Kommer man inte överens genom ett avtal via kommunens socialnämnd genom samarbetssamtal eller hos advokat kan man i sista hand få underhållsbidraget fastställt av domstol. Underhållsbidragets storlek avtalas mellan föräldrarna, och är alltså också ett bindande avtal. Det är en fördel att komma överens hos Socialnämnden då man med deras hjälp snabbt och smidigt kan komma fram till ett skäligt belopp för underhållsbidrag som man ska utge eller få. Hjälp att beräkna underhållsbidraget finns också på Försäkringskassans hemsida. Det bästa är självklart om föräldrarna själva kan komma överens runt hur mycket den förälder som inte har barnen boende hos sig ska betala, men det går tyvärr inte alltid. Beräkning av underhållsbidrag sker på ett ganska avancerat sätt och det är inte helt enkelt att beräkna, vilket kan vara en bidragande orsak till att man inte kan komma överens. Nedan ska jag försöka beskriva hur man beräknar underhållsbidraget som en förälder ska utge till den andre föräldern.

Enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken ska föräldrarna svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Utgångspunkten är att barnen ska leva på ett snitt att föräldrarnas ekonomier även om föräldrarna inte längre bor ihop. Först beräknar man barnets behov. Här använder man sig av ett schablonbelopp. I schablonbeloppet ingår alla vanliga levnadskostnader samt barnets del av boendekostnaderna.

  • När barn är 0-6 år beräknas deras behov vara 65 % av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kronor. Alltså räknas årskostnaden ut genom formeln 47 300 x 0,65 = 30 745 kr. Vilket innebär cirka 2 562 kr per månad.
  • När barn är 7-12 år beräknas deras behov vara 80 % av prisbasbeloppet alltså är årskostnaden för barnet 47 300 x 0,80 = 37 840 kr. Vilket innebär cirka 3 153 kr per månad.
  • När barn är över 13 år beräknas deras behov vara 95 % av prisbasbeloppet alltså är årskostnaden för barnet 47 300 x 0,95 = 44 935 kr. Vilket innebär cirka 3 744 kr per månad.

I schablonbeloppet för barnets kostnader ingår kostnader för barnet avseende livsmedel, förbrukningsvaror, hygien, kläder och skor, lek och fritid, barnvagn, spjälsäng, tv, radio, reparationer, dagstidningar, telefon m.m., hushållsel, försäkringar, fickpengar. Till schablonbeloppet måste läggas barnomsorgsavgift, som alltså inte ingår i schablonbeloppet. Inte heller kostnader som ett barn kan ha för särskilda behov ingår i schablonbeloppet. Detta kan vara t.ex. glasögon, mediciner eller liknande. Från schablonbeloppet dras sedan barnets sociala förmåner, dvs barnbidrag (eller studiebidrag) på 1 250 kr för ett barn. Beloppet som man får fram är barnets ekonomiska behov. Därefter skall man beräkna betalningsförmågan för varje förälder. Man behöver räkna fram föräldrarnas ekonomiska förmåga. Detta innebär konkret att man räknar fram vad föräldrarna har i inkomst efter skatt och drar av deras levnadsomkostnader och boendekostnader. Levnadsomkostnaderna beräknas med ledning av ett normalbelopp. Per år räknat är normalbeloppet 120 procent av gällande prisbasbelopp. 120 procent av 2020 års prisbasbelopp är 4 730 kronor per månad.

Den slutliga beräkningen av underhållsbidraget sker enligt en formel;

Barnets behov av underhåll tas gånger den bidragsskyldiges överskott / föräldrarnas samlade överskott. Den summa man får är det som ska utges i underhållsbidrag.

Om den ena föräldern har mycket god ekonomisk förmåga kan man ibland begära att ett standardtillägg ska utges av denna föräldern. Standardtillägget bestäms efter en ganska fri prövning enligt Högsta domstolen. Glöm inte heller bort att man som ett minibelopp ska ha rätt till underhållsstöd från Försäkringskassan. Om en förälder inte kan eller vill betala kan man alltså vända sig till Försäkringskassan för underhållsstöd till barnet. Om den andre föräldern inte betalar något underhåll får du 1 573 kronor per månad till och med månaden när barnet fyller 11 år, därefter 1 723 kronor till och med månaden när barnet fyller 15 år och 2 073 kronor efter att barnet har fyllt 15 år.

Hoppas Du fick lite ledning av hur underhållsbidraget beräknas. Och att Du kan begära underhållsstöd genom Försäkringskassan. Om Du vill fastställa underhållsbidrag till ditt barn eller beräkna hur mycket du ska utge och behöver hjälp för att få ut ett underhållsbidrag för Ditt eller Dina barn, är Du välkommen att kontakta oss på Centrumadvokaterna.

 

//Advokat Per Prené

Scroll to top