26 augusti, 2019
Blogg Kommentarer inaktiverade för Vad innebär det att genomgå en äktenskapsskillnad?

Vad innebär det att genomgå en äktenskapsskillnad?

Äktenskapsskillnad är ett annat ord för skilsmässa. Om ni är gifta och vill att ert äktenskap upphör, ska ni vända er till tingsrätten i det län där ni är folkbokförda och begära att tingsrätten skiljer er igenom dom. Om ni är överens om att skiljas lämnar ni en gemensam ansökan till tingsrätten (på en blankett som finns tillgänglig på www.domstol.se). Om ni däremot inte är överens kan den make som vill skiljas på egenhand skicka en ansökan om stämning av äktenskapsskillnad till tingsrätten (genom en annan blankett som också finns tillgänglig på www.domstol.se).

 

Att ansöka om äktenskapsskillnad är egentligen okomplicerat, men det är många andra saker runt omkring äktenskapsskillnad som kan vara desto mer komplexa. Bland de saker som man behöver tänka på är frågan om betänketid, barns boende och bodelning. I de flesta fall behöver man hjälp av jurist eller advokat för att lösa dessa praktiska frågor.

 

Betänketid är en tid på minst sex månader och högst ett år som rätten under vissa fall beslutar om i samband med att ansökan om äktenskapsskillnad inkommer. Betänketiden kan utfärdas om makarna själva begär det, då de t.ex. inte vill ta ett snabbt beslut utan istället ge sig själva möjlighet att fundera på beslutet om skilsmässa. Betänketid beslutas allt om i det fall då en av makarna motsätter sig skilsmässan, d.v.s. om makarna inte är överens om att skiljas. Betänketiden ska även ges om någon av makarna bor varaktigt med ett eget barn som är under 16 år och som står under den makens vårdnad.

Om ni har barn behöver ni tänka på vårdnad om barnen, barnens boende och umgänge med barn. Med vårdnad menas det rättsliga eller juridiska ansvaret för ett barn, dvs. ansvaret som handlar om vem som får bestämma vid större beslut. Det kan t.ex. vara ansökan om pass, skolbyte, flytt eller sjukvård för barnet. Efter skilsmässan kan båda föräldrarna gemensamt ha vårdnad om deras barn, om båda föräldrarna är lämpliga som vårdnadshavare och kan samarbeta i frågor kring barnen. Med barnens boende menas den plats där barnen tillbringar flest nätter under en månad och den plats där barnen är folkbokförda. Det är främst barnens bästa och barnens ålder som avgör vilken förälder som barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos. Med umgänge med barn avses barnens rätt att umgås med den förälder som de inte bor stadigvarande med. Ett umgänge innefattar normalt personliga träffar, men även telefonsamtal, Skypemöten, brev/vykort och liknande räknas som umgänge. Föräldrarna kan i samband med äktenskapsskillnad själva komma överens om vårdnad, boende och umgänge genom att upprätta ett avtal som de båda undertecknar. Om föräldrarna inte kan samarbeta eller komma överens om ett sådant avtal, kan de vända sig till socialtjänsten eller familjerätten för att få hjälp. Föräldrarna kan också vända sig till jurist eller advokat för att få hjälp med dessa frågor och hitta en lösning som är till barnens bästa. I sista hand får man vända sig till tingsrätten och låta rätten besluta om vilken lösning som är mest förenlig med barnens bästa.

Slutligen behöver man i samband med skilsmässa också tänka på frågan om bodelning. Detta tar sikte på hur makarnas gemensamma egendom ska delas mellan dem. Bestämmelser om hur bodelning ska ske och vilken egendom som kan delas mellan makarna finns i äktenskapsbalken. Vanligtvis delas den gemensamma egendomen lika mellan makarna, men det finns många undantag och det är ofta svårt för två personer som inte längre vill leva med varandra att komma överens om det ekonomiska. Makarna kan självklart komma överens om en bodelning själva genom avtal, men ofta behöver man söka råd från en jurist eller advokat för att få hjälp med bodelningen.

Det är således flera frågor och åtgärder som behöver vidtas i samband med äktenskapsskillnad. Det är också många juridiska regler och komplex praxis som reglerar frågor om vårdnad, boende, umgänge och bodelning. Är man osäker bör man därför vända sig till en advokatbyrå för juridisk rådgivning och professionell hjälp.

 

//Jur. Kand. Saja Sulaiman Bseiso

 

Scroll to top