18 december, 2018
Blogg Kommentarer inaktiverade för Ordlista del 3 – centrala begrepp inom arvsrätt

Ordlista del 3 – centrala begrepp inom arvsrätt

Denna vecka är det dags för förklaring av centrala begrepp inom arvsrätt.

Arvslott Den del av kvarlåtenskapen som en arvinge får enligt lag eller ett testamente.
   
Arvskifte Ett dokument som visar hur arvet har skiftats mellan dödsbodelägarna, d.v.s. vem fick vad i arv.
   
Bouppteckning En skriftlig handling som innehåller namn och adress till samtliga dödsbodelägare, den avlidens tillgångar, skulder, gåvor, testamente m.m. Bouppteckningen ska undertecknas av en bouppgivare samt av två förrättningsmän, som intygar att de efter bästa förmåga antecknat och värderat det bouppgivaren omtalat.
   
Boutredningsman En advokat eller en jurist som får i uppdrag av tingsrätten att utreda ett dödsbo och vidta de åtgärder denne finner nödvändiga. Boutredningsman utreder alltså dödsboets tillgångar, skulder, testamenten, givna gåvor, dödsbodelägarnas yrkanden m.m. för att färdigställa boet för en bodelning eller ett arvskifte. Boutredningsmannen ser också till att bouppteckning blir registrerad hos Skatteverket.
   
Boutredningssammanträde Ett möte där dödsboets delägare får möjlighet att lägga fram yrkanden (vad de vill ha) och inge handlingar som styrker sina yrkanden samt bemöta övriga dödsbodelägares yrkanden.
   
Dödsbo Den organisation som förvaltar avlidens egendom tills egendomen skiftas mellan dödsbodelägarna.
   
Dödsbodelägare Efterlevande make eller sambo, arvingar och testamentstagare.
   
Efterarv Uppskjuten arvsrätt, d.v.s. en rätt att få arvet först när annan arvsberättigad avlider.
   
Fri förfoganderätt En rätt att disponera över en viss egendom utan rätt att testamentera bort denna egendom.
   
Full äganderätt En rätt att disponera fritt över en viss egendom, d.v.s. en rätt att göra vad du vill med en viss egendom.
   
Holografiskt testamente Nödtestamente. Ett testamente som upprättas skriftligen av testator utan testamentsvittnen.
   
Laglott Den del av kvarlåtenskap som bröstarvingar alltid får.
   
Penninglegat Testamente om att någon ska ärva ett bestämt belopp.
   
Saklegat Testamente om att någon ska ärva en bestämd sak/egendom.
   
Testamente Ett förordande om hur testators tillgångar och skulder ska fördelas när den avlider. Testamentet betyder även dokumentet där förordandet är nedskrivet.
   
Universella testamentstagare/Testamentstagare Personen som tar emot något enligt ett testamente.
   
Testator/testamentsgivare Personen som upprättar ett testamente.
Scroll to top