27 november, 2018
Blogg Kommentarer inaktiverade för Ordlista del 1 – Svåra ord inom familjerätten

Ordlista del 1 – Svåra ord inom familjerätten

Vid första kontakten med klienter och under inledande skede i en familjerättslig tvist kring till exempel vårdnad märker vi att de inte helt säkra på den rättsliga skillnaden mellan vårdnad, boende och umgänge. Därför har vi på Centrumadvokaterna skrivit en lista på de svåra ord och begrepp som vi anser är till stor hjälp för klienterna både under en pågående tvist och vid kontakt med socialtjänsten, domstolar, skolan och även vid eventuell kontakt med t.ex. personal på HVB-hem.

Betänketid En tid på minst sex månader och högst ett år som ges till makar som vill skiljas men har barn under 16 år som bor hemma hos dem eller till makar där bara en av dem vill skiljas, d.v.s. när makar inte är överens.
   
Bodelning En delning av makarnas eller sambornas egendom under pågående äktenskap eller efter att äktenskapet eller samboförhållandet upphör.
   
Bohag Inventarier i hemmet, lösöre såsom möbler och hushållsmaskiner
   
Bodelningsförrättare En advokat eller jurist som har fått i uppdrag av tingsrätten att göra en bodelning mellan före detta makar eller sambor.
   
Ensam vårdnad (ensam juridisk vårdnad)

 

Ensam rätt att besluta om frågor såsom i vilken skola barnet ska gå, vilken sjukvård barnet ska erbjudas, om barnet ska ha pass och liknande.

 

Den förälder som inte har ensam vårdnad har inte rätt att t.ex. kontakta skolan, sjukvården, socialtjänsten för att få information om barnet.

   
Enskild egendom Den egendom som inte är giftorättsgods.
   
Förvaltare En person som utses av domstolen för en annan person (huvudman) som inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom p.g.a. sjukdom eller annat förhållande och dessutom ska det inte vara tillräckligt med god man. Förvaltaren bestämmer ensam över egendomen och det som omfattas av förvaltarskapet.
   
Gemensam vårdnad (gemensam juridisk vårdnad) Båda föräldrar ska gemensamt fatta beslut i frågor som rör barnets skolgång, sjukvård, m.m.
   
God man En person som utses av domstolen för en annan person (huvudman) som inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom p.g.a. sjukdom eller liknande. God man hjälper t.ex. med att betala räkningar och dagliga inköp. God man ska i huvudregel ha huvudmannens samtycke innan den agerar åt huvudmannens räkning.
   
Giftorättsgods Egendom som inte är enskild egendom eller egendom som införskaffas under äktenskapet och ska ingå i bodelning.
   
Laglott Den del av kvarlåtenskap som bröstarvingar alltid får.
   
LPT Lagen om psykiatrisk tvångsvård.
   
LRV Lagen om rättspsykiatrisk vård.
   
LVM Lagen om vård av missbrukare
   
LVU Lagen om vård av unga.
   
Samboegendom Bostad och bohag som införskaffas för gemensam användning efter att samboförhållandet har inletts.
   
Samarbetssamtal Samtal som anordnas av familjerätten i syfte att finna lösningar så att föräldrarna kan samarbeta bättre och eventuellt även lösa tvistefrågan.
   
Snabbyttrande En mindre och mycket snabb utredning som familjerätten gör.
   
Stadigvarande boende Den plats där barnet tillbringar flest nätter under en månad och den plats där barnet är folkbokfört.
   
Växelvist boende Barnet tillbringar lika mycket tid hos båda föräldrarna. Ofta bor barnet varannan vecka hos respektive förälder och träffar föräldrarna varannan storhelg.
   
Umgängesrätt Barnet har rätt att umgås med den förälder som barnet inte bor stadigvarande tillsammans med. Ett umgänge innefattar självklart personliga träffar, telefonsamtal, möte över Skype, brev/vykort och liknande.
   
Äktenskapsförord Ett avtal mellan makar eller blivande makar om egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskild egendom eller giftorättsgods.
   
Äktenskapsskillnad Skilsmässa
Scroll to top