Migrationsrätt

När en person ansöker om uppehållstillstånd eller asyl brukar denne erhålla ett offentligt biträde. Det är Migrationsverket som bestämmer vem som ska bli offentligt biträde i dessa ärenden. Ett offentligt biträde är vanligtvis en jurist eller en advokat. Det kan finnas en rätt för dig att erhålla ett offentligt biträde om du skulle riskera att bli utvisad ur landet eller tvångsomhändertagen.

Personer över 18 år har möjlighet att lämna förslag till migrationsverket angående vem de vill ha som offentligt biträde. Är man under 18 år är det ens godeman eller förälder som hjälper till med ansökan.

Det offentliga biträdet har till uppdrag att tillvarata din rätt under ansökans gång. Det offentliga biträdet kommer att hjälpa dig att kommunicera med Migrationsverket, och om man ej är nöjd med sitt första beslut, domstol. Vanligtvis kommer du att få träffa det offentliga biträdet innan du har din asylutredning hos Migrationsverket. Du kommer då att få information om vad som kommer att hända under processens gång och vad som är bra att tänka på.

Du kommer att få en kallelse till en asylutredning hos Migrationsverket. Asylutredningen syftar till att du ska få berätta om ditt liv och vad du har varit med om innan du kom till Sverige. Under asylutredningen kommer Migrationsverket att ställa en större mängd frågor för att utreda om du har rätt till asyl eller uppehållstillstånd i Sverige. Det är viktigt att du på asylutredningen berättar allt du vill åberopa i din asylansökan. Ditt offentliga biträde kommer att närvara tillsammans med dig. Efter asylutredningen kommer du att träffa ditt offentliga biträde igen för att samtala kring utredningen. Därefter skriver ditt offentliga biträde ett yttrande till Migrationsverket där denne juridiskt motiverar dina asylskäl i din ansökan.

Vi på Centrumadvokaterna har många års erfarenhet av att företräda klienter i dessa ärenden och åtar oss gärna uppdrag som offentligt biträde.

Vanliga frågor:

Har jag rätt till ett juridiskt ombud i migrationsrättsliga ärenden?

Det beror på naturen av ditt ärende. Om du t.ex. ansöker om medborgarskap i Sverige har du inte rätt till ett s.k. offentligt biträde, då detta anses vara en så pass enkel process att du själv kan ordna med ansökan. I de flesta fall handlar det om att fylla i en blankett, och inte mer än så. Detsamma gäller om ditt ärende är av enklare beskaffenhet, och därför inte medför att du behöver t.ex. intervjuas av Migrationsverket. Det är Migrationsverket som gör bedömningen om du behöver ett biträde eller inte.

Har du däremot ansökt om asyl, har du rätt till ett offentligt biträde. Det är en advokat eller kunnig jurist som företräder dig i asylprocessen. Ditt offentliga biträde ska närvara från allra första början, redan vid din asylutredning. Biträdets roll är då att föra din talan och se till så att de omständigheter som gör att du söker asyl lyfts fram på ett trovärdigt sätt. Kostnaden för ditt offentliga biträde betalar staten.

Scroll to top